Vùng miền

Trung du và miền núi phía Bắc ĐB sông Hồng và duyên hải Đông Bắc Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Hoàng Sa Trường Sa Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long